Hoppa till innehåll

Miljöpolicy | Städfirma med miljömedvetande


Miljövänlig städfirma. Att göra det rent och fräscht kan aldrig innebära att man ersätter smutsen med giftiga kemikalier. Vi använder endast miljövänliga och godkända medel när vi städar eller rengör.

Linda cyklar gärna mellan sina städuppdrag.
Hon tycker att det är viktigt att försöka undvika fossila bränslen om man ska vara en miljövänlig städfirma.
Linda cyklar gärna mellan sina städuppdrag.
Hon tycker att det är viktigt att försöka undvika fossila bränslen om man ska vara en miljövänlig städfirma.

Vi har ett miljötänk…

Som miljövänlig städfirma så har vi givetvis ett miljötänk. Som privatpersoner är vi engagerade miljövänner som försöker göra allt så rätt som möjligt. Då är det ganska naturligt att vi tar med oss detta till vårt jobb och företaget vi driver. Rena hem och arbetsmiljöer ska inte efter en städning innebära giftiga lokaler.

Våra tre miljögrundtankar

Man kan krångla till saker och ting till det oändliga. Vi tror på snabba och enkla lösningar – det är så vi alltid jobbar. Därför har vi våra tre grundläggande regler i vår strävan att vara ett miljövänligt städ och lokalvårds bolag.

  • Vår personal ska inte utsättas för hälsovådliga ämnen
  • Våra kunder ska inte utsättas för hälsovådliga ämnen
  • Vår miljö ska inte utsättas för hälsovådliga ämnen

Ganska enkelt, eller hur? Vår policy här på HEM OCH KONTOR är just att det ska var enkelt. Varför krångla till det när det är enklare att bara göra det.

Låd- och transportcykel

Cykeln är det enda landbaserade transportmedlet där en människa kan förflytta sig och förbruka mindre energi än om personen i fråga istället promenerade!

Städfirma i Växjö använder gärna cykeln som transportmedel. Hem och kontor värnar om miljön.
Städfirma i Växjö använder gärna cykeln som transportmedel. HEM OCH KONTOR värnar om miljön.

Allt fler upptäcker vilken fantastisk uppfinningen cykeln är. När cykeln fick sitt genombrott under tidigt 1900-tal så var den fullkomligt revolutionerande och bidrog till en mängd andra utvecklingar som många kanske inte känner till. Cykeln bidrog till demokratin, intresset för personlig hälsa, kvinnors lika rättigheter, turism, och mycket mer. Ganska fascinerande, eller hur?

Sen kom privatbilismen. Först i väst, när östblocket föll så kom den där. Med Kinas växande ekonomi ersattes cyklarna även där med bilar. Vi på HEM OCH KONTOR har även vi bilar, men vi har cyklar också!

Vår personal försöker använda våra cyklar så mycket som möjligt. Vi har även lådcyklar (eller transportcyklar) för att kunna göra ännu fler resor miljövänligare. Faktum är att detta är inte enbart om miljövinst, att cykla gör så mycket för din hälsa att läkare borde skriva ut cyklar på recept.

Det finns många fördelar med cykeln. Våra städare har lättare att hålla punktlighet med cykel jämfört med bil.

Att försöka värna om vår miljö och vår planet

Vad gör då HEM OCH KONTOR som företag för att värna om miljön? Vi tycker att vi gör mycket, men vi har dagar då vi känner att vi inte gör tillräckligt. Därför sätter vi hela tiden nya mål, som vi bestämmer oss att lösa.

För att vara en miljövänlig städfirma gör vi följande:

  • Använder endast godkända och miljömärkta rengöringsmedel
  • Överdoserar aldrig (less is better)
  • Återanvänder dukar och fiber (efter tvätt och desinfektion)
  • Köper när möjligt produkter tillverkade i Sverige eller EU (90%)
  • Försöker minimera plast förbrukningen
  • Använder cykel istället för bil när det är möjligt

Miljöpolicy för Hem och kontor AB

HEM OCH KONTOR AB tillhandahåller produkter och tjänster inom lokalvård, hemstädning och annan service till privatpersoner, företag, föreningar och myndigheter. Vi engagerar våra medarbetare för att ständigt bli bättre på miljöfrågor och följer därför gällande miljölagstiftning och andra miljömål och vi är inspirerade av.

Miljöpolicy Hem och kontor AB
Miljöpolicy HEM OCH KONTOR AB

Denna miljöpolicy utgör grunden för HEM OCH KONTOR ABs miljöarbete. Här definieras hur HEM OCH KONTOR AB påverkar miljön, vem som är ansvarig inom organisationen och hur miljöpolicyn omsätts i mål och handling.

Ansvar 

HEM OCH KONTOR AB bedriver ett aktivt miljöarbete i samverkan med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter och strävar efter att uppfylla och överträffa de krav som ställs. HEM OCH KONTOR AB ska som lägst följa tillämpliga lagkrav med avseende på sina miljöaspekter och, i de fåtal delar av verksamheten där det är aktuellt, förebygga att förorening uppkommer.

Ansvarig för att lagen följs och ytterst ansvarig för HEM OCH KONTOR ABs miljöarbete är verkställande direktören.

Miljöpolicyn ska kommuniceras till samtliga anställda inom företaget. Det är även chefernas ansvar att säkerställa att medarbetare som berörs av specifika mål, regler, rutiner eller annan information får del av denna. 

Det åligger varje medarbetare att följa de regler och rutiner som företaget har satt upp för sitt miljöarbete. Miljöhanteringen på kontoren sköts av den administrativa personalen. Ansvarig inköpare ansvarar för att miljöhänsyn vägs in vid inköp och upphandling till företaget.

Miljöaspekter

Företaget har i sin verksamhet identifierat följande områden som sina viktigaste ur miljösynpunkt:

Energi – I verksamheten förbrukas energi i form av värme, varmvatten och el. HEM OCH KONTOR AB arbetar för att minska energiförbrukningen genom att till exempel tvätta och torka på ett smartare sätt.

Inköp – Vid inköp är det i första hand genom att välja den miljömässigt bästa leverantören eller produkten som HEM OCH KONTOR AB kan minska sin miljöpåverkan. Vid samtliga inköp och upphandlingar av produkter och system ska miljö vägas in som en parameter. Förbrukningsvaror som inköps ska ha någon av de väletablerade miljömärkningarna. Vi prioriterar att köpa närproducerade produkter.

Kemikalier – I de kemikalier, främst städkem, som används ska vara godkända av internt ansvarig och vara det för verksamheten bästa valet med minst miljöpåverkan. Stor del av vårt städkem tillverkas lokalt i Småland. Vi strävar efter att använda miljömärkta städprodukter i verksamheten.

Leverantörer – HEM OCH KONTOR ABs leverantörer påverkar miljön genom exempelvis omhändertagande av utgången eller kasserad utrustning. HEM OCH KONTOR AB ska, förutom att väga in miljö vid val av leverantörer, verka för att minska leverantörernas miljöpåverkan. Vi ser också var produkterna är tillverkade för att spara på transporter.

Resor – Vid resor till och ifrån kund försöker vi alltid optimera och effektivisera så att resorna blir så korta som möjligt. Vi använder oss även av alternativa fortskaffningsmedel som lokaltrafik och cykel. 

Återvinning – Företagets verksamhet är till största delen lokalvård och städning hos kund och i det dagliga arbetet uppkommer avfall av olika slag, exempelvis emballage, förbrukningsmaterial och hushållssopor. Företaget strävar efter att minska mängden avfall och att det som uppkommer ska återvinnas på ett miljöriktigt sätt.

Miljömål och egenkontroll

Att bedriva ett aktivt miljöarbete och minska företagets miljöpåverkan är ett fortlöpande arbete med ständiga förbättringar. Årligen görs en uppdatering av denna miljöpolicy och utifrån den omsätts de identifierade miljöaspekterna i miljömål med handlingsplaner för att nå dessa.

Varje år ska kontroll genomföras för att se om miljömålen är uppfyllda. Är så inte fallet ska en aktionsplan upprättas. Ansvarig för denna egenkontroll är den administrativt ansvarige.


Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi hur vi kan hjälpa dig att göra din vardag enklare.

Ring oss:
Vardagar 08:00 till 18:00
Lördagar 10:00 till 15:00

0470-788 288

eller kontakta oss dygnet runt här: